Design Pattern, OO Design Principles

Single Responsibility Principle

Single Responsibility Principle (SRP): Đây là nguyên lý đầu tiên trong 5 nguyên lý của thiết kế hướng đối tượng SOLID. SRP đề cập đến việc một lớp chỉ nên đảm trách duy nhất một nhiệm vụ, chức năng duy nhất. Nếu chúng ta gom nhiều chức năng cho một lớp, thì khi chúng ta… Continue reading Single Responsibility Principle

Design Pattern, OO Design Principles

Các nguyên lý thiết kế hướng đối tượng

Xin chào các bạn, đây là bài viết đầu tiên trong loạt bài về Object Oriented Design Principle (hay còn gọi là nguyên lý thiết kế hướng đối tượng). Trong loạt bài viết này, mình sẽ giới thiệu tới các bạn 5 nguyên lý nổi tiếng trong thiết kế hướng đối tượng, đó là S.O.L.I.D.… Continue reading Các nguyên lý thiết kế hướng đối tượng