Chưa phân loại

JSON là gì?

json là gì json la gi

 I. JSON là gì?

JSON (JavaScript Object Notation) là định dạng trao đổi dữ liệu độc lập. Giống như XML.

JSON chỉ cho phép lưu trữ dữ liệu dưới dạng chữ và số.

JSON được hỗ trợ trực tiếp trong Javascript.

Cấu trúc dữ liệu của JSON dựa trên các cặp Key/Value.
– Key là một chuỗi.
– Value có thể là chuỗi, số, giá trị boolean hoặc object.

Một JSON Object bao gồm các cặp Key/Value và được bắt đầu bởi dấu “{” và kết thúc bởi dấu “}

Một mảng các giá trị được nằm trong cặp dấu ngoặc vuông [ ] và cách nhau bởi dấu phẩy “,

II. Sử dụng JSON

Ví dụ 1: Dùng JSON để mô tả đối tượng với 2 thuộc tính nameemail

{
  "name" : "Duy hung",
  "email" : "duyhung.ws@gmail.com"
}

Ví dụ 2:  Dùng JSON để mô tả một mảng các đối tượng :

[
  {
    "name" : "Duy hung",
    "email" : "duyhung.ws@gmail.com"
  },

  {
    "name" : "Do manh",
    "email" : "code4lifevn@gmail.com"
  }
]

Tất nhiên bạn sẽ ko phải tự tay viết ra những dòng json như này, sẽ có thư viện hỗ trợ, mình sẽ giới thiệu trong bài về JSON tiếp theoSử dụng JSON trong lập trình Java

Advertisements

1 thought on “JSON là gì?”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s