Design Pattern, Java, OO Design Principles

The Dependency Inversion Principle

The Dependency Inversion Principle (DIP) (Tạm dịch là nguyên lý đảo ngược sự phụ thuộc) Đây là nguyên lý cuối cùng trong 5 nguyên lý cơ bản trong thiết kế hướng đối tượng SOLID. Nguyên lý này chỉ ra rằng các lớp high-level không được phụ thuộc vào các lớp low-level. Thay vì để các… Continue reading The Dependency Inversion Principle