Design Pattern, Java, OO Design Principles

The Law of Demeter Principle

The Law of Demeter Principle (Tạm dịch là luật cho người thứ 3 - đùa đó) Một đoạn hội thoại "Giờ anh tính giải quyết thế nào về chuyện này?" "Ah... anh..." "Tôi không biết, chuyện của anh và cô ấy, tốt nhất là anh nên tự giải quyết riêng với cô ấy. Đừng để… Continue reading The Law of Demeter Principle