Chưa phân loại

Be a Goal Setter, Then a Goal Getter

Làm thế nào để đặt ra mục tiêu và đạt được mục tiêu trong cuộc sống?

Be a Goal Setter, Then a Goal Getter
Hãy là một người biết đặt mục tiêu, rồi bạn sẽ trở thành người đạt được mục tiêu

Làm thế nào để đặt ra mục tiêu cho cuộc sống
We all have goals, but how many of us actually write them down? We write down grocery lists so we don’t forget anything, but when it comes to our deepest desires and dreams many of us banish those thoughts to the backs of our mind; promising to focus on them later, when the time is right.
Tất cả chúng ta đều có những mục tiêu của mình, tuy nhiên có bao nhiêu người chúng ta thực sự viết chúng ra? Chúng ta viết ra danh sách những thứ cần mua vì thế chúng ta sẽ không quên thứ gì. Tuy nhiên đối với những mong ước sâu thẳm, nhiều người trong số chúng ta xua đuổi ngay cái ý nghĩ đó, tự hứa rằng sẽ tập trung vào chúng sau, khi thời điểm chín muồi.

Well, “later” is right now. Go get a pen and a piece of paper, or open a Word doc as you sit reading this at your computer.
Vâng, “sau” chính là ngay lúc này đấy. Hãy lấy bút, một mẩu giấy hoặc mở trình soạn thảo Word ra nếu như bạn đang ngồi trước màn hình máy tính để đọc những điều này.

Setting goals allows you to determine your own destiny. By knowing precisely what you want to achieve, you’ll understand exactly what you have to do to get there.
Thiết lập các mục tiêu cho phép bạn xác định được số phận của chính mình. Bằng cách biết chính xác những gì bạn muốn đạt được, bạn sẽ hiểu được chính xác mình cần phải làm gì để đạt được điều đó.

No more wasting time, energy and money on distractions that don’t get you any closer to where you’re trying to go. To draw an analogy, if you wanted to go to the grocery store, would you fill your tank with gas and drive 20 miles in the opposite direction? No. You would drive directly toward the grocery store. Similarly, once you have a clear idea of where you want to go in life, you will naturally steer yourself there as well.
Đừng tốn thêm thời gian, sức lực và tiền bạc vào những thứ tiêu khiển mà sẽ không mang bạn lại gần thêm một tý nào tới nơi mà bạn đang cố tới. Lấy ví dụ thế này nhé, nếu bạn muốn đi tới siêu thị, bạn có đổ đầy bình xăng rồi lái xe 20 dặm theo hướng ngược lại không? Không, tất nhiên là bạn lái thẳng đến siêu thị rồi. Tương tự như vậy, một khi bạn đã có ý tưởng rõ ràng về nơi mà bạn muốn đi tới trong cuộc đời, tự nhiên bạn sẽ điều hướng bản thân mình tới đó.

To make your list of goals, follow the following steps:
Đề lập danh sách các mục tiêu của mình, bạn hãy làm theo các bước sau đây:

Step 1:  Clear your mind and focus on the accomplishments that you would like to achieve.
Bước 1: Hãy nghĩ một cách thông suốt và tập trung vào những thành tựu mà bạn muốn đạt được.

Step 2:  Outline a plan to achieve these goals. Do you have to go back to school? Switch careers? Whatever it is, write it down.
Bước 2: Phác thảo một kế hoạch để đạt được những mục tiêu này. Bạn có cần phải quay lại trường học không? Có cần thay đổi sự nghiệp không? bất cứ điều gì, hãy viết chúng ra.

Step 3: Once you have a plan established, set milestone goals to help you execute your plan. Each milestone goal should be set so that it is challenging but still possible.
Bước 3: Một khi bạn đã có một kế hoạch được lập ra, thiết lập những mục tiêu làm mốc để giúp bạn thực thi kế hoạch. Mỗi mục tiêu làm mốc nên được lập sao cho có thể mang lại thử thách nhưng vẫn có thể đạt được. 

By setting sharp, clearly defined goals, you’ll be able to measure and take pride in their achievement.
Bằng cách thiết lập những mục tiêu rõ ràng, bạn sẽ có thể đưa ra biện pháp và tự hào khi đạt được chúng.

http://www.lifetips.com/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s