Java 8 Tutorial: Arrays.parallelSort

Java 8 Tutorial: Arrays.parallelSort Trước Java 8, chúng ta thường dùng phương thức Arrays.sort để sắp xếp một array. Trong Java 8 chúng ta có thêm một lựa chọn nữa đó là phương thức Arrays.parallelSort. Về mặt giải thuật, cả 2 phương thức đều dùng phương pháp sắp xếp trộn (merge sort) để sắp xếp […]