Checked và Unchecked Exception trong Java

Checked và Unchecked Exception trong Java Cơ bản Trong Java có 2 loại exception: checked và unchecked. Tất cả các checked exception được kế thừa từ lớp Exception ngoại trừ lớp RuntimeException. RuntimeException là lớp cơ sở của tất cả các lớp unchecked exception. Đó cũng là dấu hiệu để nhận biết đâu là checked […]