OO Design Principles

Write Private Functions Not Private Methods

From http://pivotallabs.com/write-private-functions-not-private-methods/ Jared Carroll Sunday, June 30, 2013 Khi một class có quá nhiều private method (được gọi là "Lớp tảng băng trôi" - Iceberg class) thì đó là dấu hiệu cho biết class đó có thể đang làm hơn 1 nhiệm vụ (responsibility). Vì vậy việc tách (extract) những private method đó ra class khác giúp lớp… Continue reading Write Private Functions Not Private Methods