Methodology

Domain Drive Development (DDD) – First thought – Part 4

Xem lại các phần trước ở đây:
Phần 1: Domain Driven Development: Đặt vấn đề
Phần 2: Domain Driven Development: Concept
Phần 3: Domain Driven Design: Thiết kế model và lựa chọn ngôn ngữ

The Building Blocks

Trong kiến trúc multilayered architecture, Evans tập trung chủ yếu vào Domain Layer và đưa ra patterns cho việc thiết kế core model hay còn gọi là các Building Blocks. Các pattern và mối liên hệ giữa chúng được mô tả như đồ hình dưới đây:

ddd-diagram-example (1)

Nhìn chung các patterns này khá quen thuộc, mình không chắc là nó xuất phát từ DDD. Nếu ai đã làm qua các hệ thống enterprise sẽ không hề xa lạ với Entity, Value Object, Service, Repository, Factory…

Layered Architecture

Việc chia và tách 1 system thành nhiều component là điều tất nhiên rồi. Ở khía cạnh logical design, gọi chúng là các conceptual layers. Có 4 layers chính đó là: User Interface (Presentation Layer), Application Layer, Domain Layer, Infrastructure Layer.

layering

Để hiểu rõ hơn các khái niệm về Entity, Value Object, Service, Repository, Factory, các bạn có thể truy cập vào link bên dưới:
http://dddcommunity.org/resources/ddd_terms/

edwardthienhoang.

1 thought on “Domain Drive Development (DDD) – First thought – Part 4”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.