Kiến trúc một khối (Monolithic)

Trong quá khứ, người ta xây dựng hệ thống theo một khối (Monolithic Applications). Ứng dụng phần mềm doanh nghiệp được thiết kế để đáp ứng nhiều yêu cầu kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, các phần mềm cung cấp hàng trăm các tính năng và tất cả những tính năng này đều được […]

Architectural Styles vs. Architectural Patterns vs. Design Patterns

Trong bài này, hãy cùng định nghĩa và phân biệt một chút giữa 3 khái niệm Architectural Styles vs. Architectural Patterns vs. Design Patterns. Design Patterns chúng ta chắc chắn đã nghe và làm việc nhiều với nó như Singleton, Observer, Factory patterns, vậy còn Architectural Styles vs. Architectural Patterns? Ta thường nên nói là […]