Kiến trúc phân lớp (đọc thêm)

Khác nhau giữa kiến trúc phân lớp (layered) và kiến trúc n-tier HM thấy trên mạng có một số người hỏi về kiến trúc phân lớp (layered) và kiến trúc n-tier. Cũng như nhiều khái niệm khác, nếu tỉ mỉ đi vào chi tiết thì chắc không có định nghĩa thống nhất, tuy nhiên nếu để […]