Architecture

Kiến trúc phân lớp (đọc thêm)

Khác nhau giữa kiến trúc phân lớp (layered) và kiến trúc n-tier HM thấy trên mạng có một số người hỏi về kiến trúc phân lớp (layered) và kiến trúc n-tier. Cũng như nhiều khái niệm khác, nếu tỉ mỉ đi vào chi tiết thì chắc không có định nghĩa thống nhất, tuy nhiên nếu để… Continue reading Kiến trúc phân lớp (đọc thêm)

Architecture

Kiến trúc phân lớp (Layered Architecture)

Là dạng kiến trúc rất phổ biến ngày nay, chắc chắn ai cũng đã từng nghe qua về kiến trúc 3 lớp, MVC, MVVM,... Tất cả đều có chung một mục đích là tổ chức, phân rã mã nguồn theo nhiều chức năng và nhiệm vụ khác nhau trong hệ thống. Trong các hệ thống… Continue reading Kiến trúc phân lớp (Layered Architecture)