Domain-Driven Design

Tôi đã có một bài viết về Domain Drive Development (DDD) – First thought để “đặt vấn đề” cho DDD, các bạn có thể tham khảo ở đó trước. Trong phạm vi bài viết này, tôi sẽ tham khảo và diễn đạt lại từ bài viết Domain-Drive Design của tác giả herbertograca. Domain-Drive Design do […]

Software Architecture Timeline

Và điều đầu tiên đề cập đến trong bài viết này tôi gọi là “lược sử (timeline) về kiến trúc phần mềm” nơi tác giả liệt kê các mốc chính về các mô hình lập trình, các kiểu thiết kế nổi bật từ thuở sơ khai đến hiện tại, có thể kể đến như:   […]