Kiến trúc củ hành (Onion Architecture)

Onion Architecture được đặt ra bởi Jeffrey Palermo vào năm 2008. Như tôi thấy, nó được xây dựng dựa trên Kiến trúc Ports & Adapters với ý đồ đặt domain vào trung tâm ứng dụng, mở rộng cơ chế phân phối (UI) và cơ sở hạ tầng được sử dụng bởi hệ thống (ORM, công […]

Ports & Adapters Architecture

Trong bài viết trước chúng ta đã nói về Domain Driven Design – cái đặt nền móng cho các triết lý thiết kế trong kiến trúc hiện đại ngày nay, lấy domain làm trung tâm của ứng dụng. Tuy nhiên, Domain Driven Design vẫn còn đi theo lối mòn theo kiểu kiến trúc phân lớp […]