Architecture

Thực hành đo lường các chỉ số (metric) của software với NDepend

Ngày nay, có rất nhiều vấn đề chúng ta cần suy nghĩ đến khi xây dựng ứng dụng thực tế. MAINTAINABILITY (tính dễ bảo trì), UNDERSTANDABILITY (tính dễ hiểu), DEPENDENCY (tính phụ thuộc giữa các module), COHESION (tính gắn kết) chỉ là 1 vài trong số chúng. Chúng ta phải làm việc cật lực để… Continue reading Thực hành đo lường các chỉ số (metric) của software với NDepend

Architecture

Command Query Responsibility Segregation (CQRS)

Với một ứng dụng kiểu data-centric application (ứng dụng tập trung vào dữ liệu) chỉ implement các thao tác CRUD căn bản xuống DB và để business process cho user xử lý (ví dụ như cần change data nào và khi nào change), nó có lợi điểm là user có thể thay đổi business process… Continue reading Command Query Responsibility Segregation (CQRS)

Architecture

Xây dựng hệ thống Ecommerce với DDD và CQRS

Trong quá trình viết về Domain Driven Design và Command Query Responsibility Segregation, mình đã bắt gặp bài viết dưới đây trên engineering blog của tiki, mình xin mạn phép chia sẻ đến các bạn để thực hành phần lý thuyết đã mô tả ở những phần trước. Quản lý danh mục sản phẩm là một trong… Continue reading Xây dựng hệ thống Ecommerce với DDD và CQRS