Architecture

Thực hành implement Clean Architecture

Trong bài trước chúng ta đã tìm hiểu lý thuyết về Clean Architecture của Uncle Bob. Như đã đề cập, các mục tiêu cốt lõi của Clean Architecture cũng giống với đối với Ports & Adapters (Hexagonal) và Onion Architectures, hướng đến: Độc lập các công cụ; Sự độc lập của các cơ chế phân… Continue reading Thực hành implement Clean Architecture