Microservices: Từ Thiết Kế Đến Triển Khai – Phần 2: API Gateway

Trong bài đầu tiên trong loạt bài bảy phần này về Microservices: Từ Thiết Kế Đến Triển Khai đã giới thiệu về Microservices architecture. Chúng ta đã thảo luận về những lợi ích và hạn chế của việc sử dụng microservices. Microservices tuy phức tạp, nhưng thường là lựa chọn lý tưởng cho các ứng […]