Microservices

Microservices: Từ Thiết Kế Đến Triển Khai – Phần 6: Chiến lược triển khai (Deployment Strategy) cho Microservices

Đây là bài viết thứ sáu trong loạt bài về Microservices: Từ Thiết Kế Đến Triển Khai. Trong bài đầu tiên, mô hình kiến trúc Microservices đã được giới thiệu và thảo luận về những ưu điểm và hạn chế trong việc ứng dụng và triển khai. Bài thứ hai mô tả về cách thức mà các client tương tác với… Continue reading Microservices: Từ Thiết Kế Đến Triển Khai – Phần 6: Chiến lược triển khai (Deployment Strategy) cho Microservices

Chưa phân loại, Methodology

Dev curricula

This is a listing of articles about concepts I find essential for any developer to know. This is organized in order of most base structural concepts to most high level concepts and includes good practices, principles, and lists of articles, conference talks and books on software development. Source: https://herbertograca.com/dev-theory-articles-listing/ This page is in constant enhancement. Good… Continue reading Dev curricula

Microservices

Microservices: Từ Thiết Kế Đến Triển Khai – Phần 5: Event-Driven Data Management

Đây là bài viết thứ năm trong loạt bài về Microservices: Từ Thiết Kế Đến Triển Khai. Trong bài đầu tiên, mô hình kiến trúc Microservices đã được giới thiệu và thảo luận về những ưu điểm và hạn chế trong việc ứng dụng và triển khai. Bài thứ hai mô tả về cách thức… Continue reading Microservices: Từ Thiết Kế Đến Triển Khai – Phần 5: Event-Driven Data Management