Microservices

Building Microservices Application – Phần mở đầu: Bức tranh tổng thể

Đây là bài viết đầu tiên trong phần Xây dựng ứng dụng với Microservices. Trong những loạt bài trước, chúng ta đã tìm hiểu qua phần lý thuyết về những "viên gạch" (building block) chủ đạo trong Microservies. Loạt bài tiếp theo sẽ hướng đến việc implement những pattern như API Gateway, Service Discovery, Circuit… Continue reading Building Microservices Application – Phần mở đầu: Bức tranh tổng thể