Microservices

Building Microservices Application – Phần 1: Sử dụng Netflix Eureka, Ribbon và Zuul

Đây là bài viết thứ nhất (index start từ 0 😀 ) trong series Building Microservices Application với Spring Boot. Trong bài viết mở đầu series đã giới thiệu một cách tổng quan các "viên gạch" cần có khi xây dựng ứng dụng Microservices. Trong bài viết này, hãy bắt tay vào những viên gạch… Continue reading Building Microservices Application – Phần 1: Sử dụng Netflix Eureka, Ribbon và Zuul