Agile, TDD

Accelerating Agile: hyper-performing teams without the hype

Performed by Dan North. The guy I met in our office already. He shared his experience working in a trading/risk SW development team. https://vimeo.com/68215534 How to organize the team, the work, etc. to get high-performing team: new people on-boarding matters make sure the team is prepared for new member, all dev “toys” are prepared avoid giving newcomer… Continue reading Accelerating Agile: hyper-performing teams without the hype

Agile, TDD

Patterns of Effective Teams

Again, Dan North, again great talk! https://www.youtube.com/watch?v=lvs7VEsQzKY&t=1575s The talk was going around the following map: https://www.youtube.com/watch?v=lvs7VEsQzKY&t=1575s Patterns Dreyfus Squared Different levels of people, do the pairing!, share the love and knowledge within the team Shallow Silos Rotate team/pairs Seize of Day Energize standups, discuss the status, not just report!, we don’t care about the brief… Continue reading Patterns of Effective Teams

Methodology

Behavior Driven Development: It’s Test Driven Development Done Right

We talked about test-driven development. We considered it the basis for Behavior-driven development. But what’s the difference between them? Test-driven development focuses on the developer’s opinion on how parts of the software should work. Behavior-driven development focuses on the users’ opinion on how they want your application to behave. Behavior-Driven Development Test-driven development is rather a paradigm than a process. It… Continue reading Behavior Driven Development: It’s Test Driven Development Done Right

Methodology, Tản mạn

Domain Drive Development (DDD) – First thought – Part 5

Ở phần mở đầu, mình đã đề cập đến anh em họ hàng trong dòng họ xDD (Driven Design / Development). Và chủ đề chính của loạt bài này là focus vào Domain Driven Development. Trong phần cuối, bằng những kiến thức giới hạn của bản thân, mình sẽ trình bày mối quan hệ của… Continue reading Domain Drive Development (DDD) – First thought – Part 5

Book, Design Pattern, TDD

Book Review: xUnit Test Patterns: Refactoring Test Code: Gerard Meszaros

Khi đối diện với những điều không (chưa) biết, kẻ bi quan sẽ tỏ ra lo sợ và trốn chạy, người lạc quan thì không như vậy, họ luôn biết cách đối mặt với nó. Vào những năm cuối thập niên 90, khi phong trào eXtreme Programming mới bắt đầu được khai nén, đã có… Continue reading Book Review: xUnit Test Patterns: Refactoring Test Code: Gerard Meszaros

Methodology

Domain Drive Development (DDD) – First thought – Part 4

Xem lại các phần trước ở đây: Phần 1: Domain Driven Development: Đặt vấn đề Phần 2: Domain Driven Development: Concept Phần 3: Domain Driven Design: Thiết kế model và lựa chọn ngôn ngữ The Building Blocks Trong kiến trúc multilayered architecture, Evans tập trung chủ yếu vào Domain Layer và đưa ra patterns cho việc… Continue reading Domain Drive Development (DDD) – First thought – Part 4