Experience, OO Design Principles, TDD

Technical Debt và Legacy System

Technical debt - tạm dịch là "Khoản nợ kỹ thuật" được dùng nhiều trong Software Engineering. Theo Henrik Kniberg, những khoản nợ kỹ thuật là bất cứ thứ gì trong việc viết mã khiến bạn chậm lại về lâu dài. Ví dụ như là mã khó đọc, thiếu (hoặc không có) kiểm thử tự động,… Continue reading Technical Debt và Legacy System

TDD

What does TDD mean?

From http://blog.goyello.com/2011/08/29/what-does-tdd-mean/ Pawel Olesiejuk   Test Driven Development (TDD) is not about writing tests. Writing tests is writing tests, period. TDD is more than that, it’s a methodology.  It has started as a part of the agile methodology invented by Ken Beck called eXtreme Programming (we recommend Kent Beck’s book “Extreme Programming Explained”). The main idea… Continue reading What does TDD mean?