Chưa phân loại

Windows Phone 8 – Cách triển khai việc điều hướng trang

Một trong những thao tác mà chúng ta thường hay thực hiện trong các ứng dụng đó là di chuyển từ trang này sang trang khác. Trong Windows Phone 8 thì việc điều hướng trang (Page Navigation) được thực hiện bởi một dịch vụ riêng biệt. Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu về… Continue reading Windows Phone 8 – Cách triển khai việc điều hướng trang

Chưa phân loại

New Feature of Entity Framework 5.0 RC

Here I list the new features of Entity Framework 5.0 RC:   New Data Type Support with Entity classes Entity Framework 5.0 RC supports many new data types with entity classes: Enum Spatial Data Type (Geography and Geometry) you can expose in model using DbGeography and DbGeometry types. Spatial data is supported in Model, Database… Continue reading New Feature of Entity Framework 5.0 RC

Chưa phân loại

Top Ten New Features in Entity Framework 4.0

The Entity Framework team at Microsoft has been extremely busy this past year to get a new version of the Entity Framework out the door. The first release (which shipped last summer with .NET 3.5 SP1) generated a fair amount of criticism, especially because it lacked many features present in LINQ to SQL, such as POCO… Continue reading Top Ten New Features in Entity Framework 4.0