Chưa phân loại

MongoDB, NoSQL là gì?

  Trong bài viết này, tôi cố gắng đưa ra những thông tin cần thiết về NoSQL. NoSQL là gì? NoSQL để làm gì? Tại sao phải dùng NoSQL?...và giới thiệu vềMongoDB. Tôi không đi sâu vào những vấn đề như: NoSQL ra đời năm bao nhiêu, ai là cha đẻ của NoSQL hay quá trình phát triển của nó. Bạn… Continue reading MongoDB, NoSQL là gì?

Chưa phân loại

SQL Optimization Tips and Index Optimization

Quy tắc chung - Bảng (table) phải có khóa chính (Primary Key). - Bảng (table) phải có ít nhất 01 clustered index. - Bảng (table) phải có số lượng non-clustered index phù hợp. - Non-clustered index phải được tạo trên các cột (column) của bảng (table) dựa vào nhu cầu truy vấn. - Dựa theo… Continue reading SQL Optimization Tips and Index Optimization

Chưa phân loại

Code trigger tạo chuỗi ID tự tăng trong SQL

Đây là đoạn code mà mình đã dùng để tạo chuỗi ID tự tăng. Mục đích của đoạn code này nhằm tạo ID dạng chuỗi có dạng MNGxxx (ví dụ MNG001, MNG002…) và ID này sẽ tự tăng lên 1 đơn vị sau mỗi lần insert dữ liệu vào bảng Manager. Thuật toán khá đơn… Continue reading Code trigger tạo chuỗi ID tự tăng trong SQL

Chưa phân loại

SQl Server Tutorial – Reset Identity Column in SQL Server

If you deleted all the records from the table and there is an Identity column in your table, You will see that when you insert a new record in your table then Identity column value starts from the last value of that column incremented by your step value. If you want to start the Identity… Continue reading SQl Server Tutorial – Reset Identity Column in SQL Server

Chưa phân loại

SQL Server Tutorial – Insert Values into Identity column

In this post , I am going to show you that how you can insert values into Identity column. To insert the values into Identity column, you have need to turn on the IDENTITY_INSERT option. To illustrate it, Lets create a new table that has an Identity column. --Creating Table with Identity Column Now try to insert the data into above created table.… Continue reading SQL Server Tutorial – Insert Values into Identity column

Chưa phân loại

Working with MS-Office Access Database(.mdb) and C#

This post will have a description of how to work with Office access and C#. This will cover the connection with C# and your office access file .mdb and normal CRUD operations. Connection With Ms-Access DB Database and C#: The following code provide a method that return an OleDbConnection object to you. Here, you should… Continue reading Working with MS-Office Access Database(.mdb) and C#