Design Pattern, Java, OO Design Principles

Avoid NullPointerException in Java

I would like to share with you some tips to deal/prevent NPE in your code: The BIG IMPORTANT rule: do NOT assign / pass / return null value and keep your code as cohesive as possible. Programming tips / techniques: 1. Return an empty collections instead of null. For example: List: Set: Map: 2. Return… Continue reading Avoid NullPointerException in Java

Chưa phân loại

Refactoring to Patterns – Joshua Kerievsky [PDF, ePub]

Giới thiệu Đây là cuốn sách cực hay của tác giả Joshua Kerievsky. Nó giúp chúng ta hiểu và apply các principle, design pattern vào trong chương trình thông qua việc phân tích những đoạn code hiện tại để tìm ra các code smell, sau đó sẽ từng bước tiến hành refactor chúng theo đúng pattern. Nội dung tham khảo… Continue reading Refactoring to Patterns – Joshua Kerievsky [PDF, ePub]

Design Pattern

Template Method Pattern – Khuôn mẫu cho tất cả

Template Method Pattern Chào mọi người, hôm nay mình sẽ tiếp tục loạt bài về Design Pattern với một pattern mới: Template Method Pattern. Từ template làm chúng ta liên tưởng đến các template trong thiết kế web, khi chúng ta có 1 trang templae đã có sẵn header, footer, navigation, chỉ riêng phần boby… Continue reading Template Method Pattern – Khuôn mẫu cho tất cả

Design Pattern

Facade pattern – Đơn giản hóa tất cả

Facade pattern Chào mọi người, hôm nay mình sẽ tiếp tục loạt bài về Design Pattern với một pattern mới: Facade Pattern. Cái tên nghe rất lạ nhưng khi bước vào implement, các bạn sẽ thấy đây là mẫu pattern gần gũi và được sử dụng nhiều nhất trong chương trình. Định nghĩa Nói một… Continue reading Facade pattern – Đơn giản hóa tất cả

Design Pattern

Singleton Pattern – Một object duy nhất

Singleton Pattern - Một object duy nhất Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục làm quen với một mẫu Design Pattern mới: Singleton pattern. Cái tên đã nói lên tất cả, nếu muốn trong suốt chương trình chỉ tồn tại duy nhất một đối tượng của một lớp nào đó thì… Continue reading Singleton Pattern – Một object duy nhất

Design Pattern

Mediator and Facade Differences

The facade only exposes the existing functionality from a different perspective. The mediator "adds" functionality because it combines different existing functionality to create a new one. You have a logging system. From that logging system you can either log to a file, to a socket, or to a database. Using the facade design pattern you… Continue reading Mediator and Facade Differences

Chưa phân loại, Design Pattern

Factory Pattern – Nhà máy của những đối tượng

Factory Pattern Chào mọi người, hôm nay mình sẽ tiếp tục loạt bài về Design Pattern với một pattern mới: Factory Pattern. Pattern này sẽ giúp chúng ta có một hướng giải quyết đúng đắn khi đối mặt với việc phải dùng những lệnh if/else trong khối xử lý để tạo ra những đối tượng… Continue reading Factory Pattern – Nhà máy của những đối tượng