The Solution to Technical Debt

From http://blog.crisp.se/2013/07/12/henrikkniberg/the-solution-to-technical-debt By Henrik Kniberg (related article: Good and Bad Technical Debt – and how TDD helps) (Translations: Russian) Are you in a software development team, trying to be agile? Next time the team gets together, ask: How do we feel about the quality of our code? Everyone rates it on a scale of 1-5, where 5 […]

Technical Debt và Legacy System

Technical debt – tạm dịch là “Khoản nợ kỹ thuật” được dùng nhiều trong Software Engineering. Theo Henrik Kniberg, những khoản nợ kỹ thuật là bất cứ thứ gì trong việc viết mã khiến bạn chậm lại về lâu dài. Ví dụ như là mã khó đọc, thiếu (hoặc không có) kiểm thử tự động, […]