Agile

[Note] Agile Project Management – Part 0: Introduction

This is my note when reading Agile Project Management For Dummies, 2nd Edition. The content is mainly distilled and copied from original material. First of all, let take a quick look by learning Agile Project Management For Dummies Cheat Sheet From Agile Project Management For Dummies, 2nd Edition By Mark C. Layton A Manifesto for Agile Software… Continue reading [Note] Agile Project Management – Part 0: Introduction

Agile, Tản mạn

TÌM HIỂU VỀ SCRUMBAN TRONG PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

From https://viblo.asia/Thanh/posts/3ZabG9A5GzY6 By Thanh I. Khái lược về Scrum 1.Scrum Scrum cơ bản là bộ khung làm việc (framework) hay có thể hiểu nôm na là cách thức làm việc để trở nên “linh hoạt” trong phát triển phần mềm. Scrum là khung làm việc được sử dụng để quản lý quá trình phát triển các… Continue reading TÌM HIỂU VỀ SCRUMBAN TRONG PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM