English

Full 10 DVDs Let’s Talk In English on Yotube

Let’s Talk In English là một series video gồm 10 DVD Video do Taiwan sản xuất. Cho đến nay, chương trình này đã được hàng triệu người trên thế giới sử dụng và xem nó như là một bộ giáo trình nhập môn chuẩn trên con đường Anh ngữ. Ở Let’s Talk In English, bạn… Continue reading Full 10 DVDs Let’s Talk In English on Yotube